algemene voorwaarden

de kleine letters in het groot

Algemene Voorwaarden - Consumenten


Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Westfriese Koffie, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@westfriesekoffie.com of per post: Westfriese Koffie Cees Buddingh’hof 77 1628 WJ  HOORN. Je kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer
06 - 1709 2436 op facebook vind je ons op: WestfrieseKoffie. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen geroosterde koffiebonen of gemalen koffie en apparatuur om koffie mee te bereiden.

Artikel 2 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat op de bestelpagina aangegeven. Je betaalt vooraf via bankoverschrijving, pin of contant bij aflevering van je bestelling. De verzendkosten komen voor
jouw rekening.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven.
Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b)
een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 - Retour

Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kan je doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar retour@westfriesekoffie.com. Nadat je
van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug .
De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product.
Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 - Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag.
Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@westfriesekoffie.com. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk

binnen zeven dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om
de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van je klacht
en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.
Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt
onder de geschillenregeling.

Artikel 8 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het
Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Algemene Voorwaarden - wholesale Afnemers


Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Westfriese Koffie (“Opdrachtnemer”). Het adres van Westfriese Koffie is Cees Buddingh’hof 77, 1628 WJ  HOORN, met het KvK-nummer 37122392. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@westfriesekoffie.com, +31 (0)6 1709 2436 of per post: Westfriese Koffie, Cees Buddingh’hof 77 1628 WJ  HOORN. Westfriese Koffie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (“Opdrachtgever”). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.westfriesekoffie.com.

 2. 2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst
terug ontvangt.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken.
  Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

 2. 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

 1. 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

 2. 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
  Opdrachtnemer zal wekelijks factureren.

 2. 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.
  Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente
  (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 4. 1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

 5. 2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

 6. 3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

 7. 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 8. 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

 9. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten
  als volgt:

 10. 1. 15% over de eerste € 2500;

 11. 2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5000;

 12. 3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;

 13. 4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;

 14. 5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Contractsduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij zij anders overeenkomen.

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

 1. 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

 3. 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 4. 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.

 5. 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

 1. 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling
  overleg doen.

 2. 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

 3. 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

 1. 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

 2. 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

 3. 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging

 1. 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten

 2. voor rekening van Opdrachtgever.

 3. 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 4. 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

 5. 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

 6. 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

 7. 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

 8. 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrije over zijn vermogen kan.

Artikel 12 - Overmacht

 1. 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

 2. 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

 3. 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat

 2. Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

 3. 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

 4. 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 - Garanties

 1. 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

 2. 2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 15 - Onderzoek

 1. 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

 2. 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 - Klachten

 1. 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering
  (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

 2. 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

 3. 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel,
  vervanging of schadeloosstelling.

 4. 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

 5. 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.

 2. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot maximaal 100.

 4. 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

 5. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 - Vrijwaring

 1. 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

 2. 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan.
  Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

 1. 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

 2. 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 - Geheimhouding

 1. 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

 2. 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 3. 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.